Görme Engelliler

Lokanta Bölümü İhalesi İlanı

İHALE İLANI

ADIYAMAN  ÖĞRETMENEVİ ve AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

             Kurumumuz lokanta bölümü amortisman bedeli karşılığı işletmeciye verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü yöntemiyle aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihalesi yapılacaktır.

Madde 1- İş Sahibi İdareye ait Bilgiler

1.1-            İş sahibi idarenin ;

a)      Adı                                 : Adıyaman Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü

b)      Adresi                            : Sıratut mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 4 Adıyaman

c)      Telefon numarası         : 0416 214 24 11

d)      Faks numarası              : 0416 21671 69

e)      İlgili personeli Adı Soyadı/ünvanı : Mustafa KAYA  ( VHKİ)

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

a)       Adı: Adıyaman  Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü binası içinde  bulunan  Lokanta Bölümü  36 ay süre ile amortisman bedeli işletilmesi işi.

b)       Miktarı: Sözleşme imzalandığı tarihte  işe başlar. 36 ( otuz altı) ay sonra sona erer.

   Madde 3İhaleye İlişkin Bilgiler

a)       İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu  51/g  maddesi uyarınca Pazarlık    usulü ile ihaleye konulmuştur.

b)       İhalenin yapılacağı adres: Sıratut mah. Cumhuriyet Cad No 4/ Adıyaman  Öğretmenevi ve Akşam Sa­nat Okulu Müdürlüğü

c)       İhale tarihi:                            :18/08/2016- Perşembe Günü

d)       İhale saati:                             : 10:30

e)       İhale komisyonu toplantı yeri: Adıyaman  Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu  Müdürlüğü Çok amaçlı Salonu

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1.         İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zo­runludur.

a)       İhale dokümanının görülebileceği yer: Adıyaman Öğretmen Evi Ak­şam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde görülebilir.

b)       İhale dokümanının satın alınabileceği yer:  Adıyaman  Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

c)       İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil): 150- (Yüz  Elli )TL

4.2.         İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgeler­de yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1.Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 18/08/2016 Perşembe  günü  Saat:10:30

5.2.   Tekliflerin sunulacağı yer: Adıyaman  Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Lokanta Bölümü İhale Komisyon başkanlığı

a)       Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 18/08/2016- Perşembe  Günü

b)       Son teklif verme saati (ihale saati)  :  10:30

 

Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir:

  6.1. Gerçek kişi ise Türkiye’de tebligat için kanuni ikametgâh belgesi veya adres beyanı belgesi

  6.2. Tüzel kişi ise Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı belgesi)

  6.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi /  esnaf ve sanatkar odası belgesi ;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapılacağı yerin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bendlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması ve iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.

 

6.4. İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

             c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b),(c) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

6.5. Diğer Belgeler:

a)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6.6. Teklif ettiği  Bedelin % 3 oranında geçici teminat vermesi,

İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya İdarenin Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü T.C Ziraat  Bankası Adıyaman  Şubesi TR96000100018436215991-5001 no’lu İban hesabına yatırılacaktır.

 6.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

6.8.  2886- ve 4734  sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Taahhütname

6.9. İhale Şartnamesi (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.10. Teknik Şartname (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış olmalıdır.)

6.11. İhale dokümanı Satın alındığına dair Dekont/Tahsilat Makbuzu

6.12. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu

 7-Müstecir Hijyen Belgesi, İştigal Belgesi ( Lokanta İşletme belgesi)  ve  Gıda Üretim Sertifikası ve TSE Belgesini ibraz etmesi gerekir.

 8- Müstecir Kamu Kurum ve Kuruluşlara bağlı Sosyal Tesislerde  Lokanta işletme belgesi ( İş deneyim belgesi) ni ibraz etmesi gerekmektedir.    

 

Madde 9- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

 

Madde 10-  Muhammen Bedel 36 ( otuz altı ) ay  75.960,00 (Yetmiş Beş bin Dokuzyüz Alltmış ) TL + KDV hariç ’tir.

 

Madde 11-  İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. (Yasak fiil ve davranışlar hariç)

 

Madde 12- İş bu ilan 12 (on iki ) maddeden ibaret olup idareyi ve isteklileri bağlar.

 

 

İş bu ilan metni idaremizce hazırlanmıştır.  

 

                                                                                                             Sadık TUNÇ

 

                                                                                                       Öğretmenevi ve ASO Müdürü 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 1  kişi beğendi